Kerékpáros egyesületek Szombathelyen anno

SzentMSzombathelyen – a Levéltárban fellelhető dokumentumok alapján – az 1800-as évek utolsó évtizedében három kerékpáros klub is alakult:
1. Savaria Bicycle Club
2. Szombathelyi Kerékpáros Egylet
3. Pannónia magyar kerékpárosok egyesülete

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában ezeknek az egyesületeknek az Alapszabályait dolgoztuk fel. A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában ezek az anyagok a IV. 440. hivatkozási szám alatt találhatók meg. A Savaria Bicycle Club anyaga a 116-os alszámú dossziéban található. A levéltári kutatás lehetőségéért köszönet Dr. Melega Miklósnak a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltár igazgatójának.

A három egyesület alapító okiratai, egyéb, fellelhető dokumentumainak áttanulmányozása után, összességében azt lehet elmondani, hogy a kerékpáros civil szervezetek alapítása, céljai mitsem változtak az elmúlt 120 évben.

Savaria Bicycle Club

imgp8372A Savaria Bicycle Club-ot 1893. július 31-én alapították, és 1893. augusztus 23-án jegyezték be. Az alábbiakban a Club alapszabályát mutatjuk be pontról pontra, az érdekesebb részeket szószerint idézve – és dőlt betűkkel jelezve.

1§. A club czélja a kerékpár sport gyakorlása, terjesztése és fejlesztése.
       A club székhelye: Szombathely
       A club pecsétje: “Savaria Bicycle Club Szombathelyen” feliratot visel.
       A club jelvénye: Rézsut fehér-vörösre osztott pajzs, bal felső, fehér mezőjében “Savaria” felirattal, jobb alsó, vörös mezőjében kerékpárral
      A club színei: fehér, vörös
      A club egyenruháját a közgyűlés határozza meg.
2§. A club tagjai rendesek, nagytiszteletbeliek
3§. A rendes tagokról rendelkezés
4§. A kerékpár sport körül különös érdemeket szerzett egyének a közgyűlés által tiszteletbeli tagokká választhatók.
5§. Oly egyének, kik a sportot üzletszerűen gyakorolják, különösen a kik pénzdíjért versenyeznek, nem lehetnek a club tagjai.
6§. A klubtagság megszüntetéséről rendelkezés
7§. A club tagok jogositva vannak a clubhelyiségeinek, eszközeinek és versenypályájának használatára.
15§. Az utnagy tervezi és rendezi a club kirándulásokat. A club kirándulás alkalmával a menet élén halad és az utnagyi jelvényt viseli. Tartozik az utnagy minden évben legalább öt (5) club kirándulást tervezni és minden tervezetet előzetesen jóváhagyás végett az igazgatóságnak bemutatni.


Szombathelyi Kerékpáros Egylet

imgp8338A Szombathelyi Kerékpáros Egyletet 1894-ben alapították.

1§. Jelvénye: Kerékpár kerékre támaszkodó kerékpáros, alatta Szombathely város címere, jobbról-balról fehér szalag, “Szombathely Kerékpáros Egylet” felírással. Az alsó rész mindkét oldalán hármas tölgyfalevél.
2§. Célja: Az egylet célja az amatőr kerékpározás és motorkerékpáros sport fejlesztése, valamint az általános testedzés ügyét szolgáló mozgalom, vagy törekvés erkölcsi, esetleg anyagi támogatása, a test és a lélek nemesítése, a szeretet és összetartás ápolása, versenyek és kirándulások rendezése, valamint jótékonyság gyakorlása.
3§. Alapító tagok 50 pengőt, rendes tag 6 pengőt – aki így a versenyeken az Egylet pénztárából fizetett módon vehetett részt! és egyben köteles volt a Magyar kerékpáros Szövetségbe is belépni!!!!! -, pártolótag aki évente 10 pengő tagdíjat fizetett. A beiratkozási díj 1 pengő volt és ezért a belépéskor megkapták az egylet jelvényét is.
4§. A tagdíj elengedése indokolt esetben vagy katonai szolgálat ideje alatt!
5§. Tag csak feddhetetlen előéletű, a 18. életévét betöltött lehetett, aki írásban nyilatkozott arról is, hogy az Alapszabályban leírtakat mindenkor betartja. Középfokú iskolai intézménybe járó csak a tanügyi felügyelet jóváhagyásával léphetett be az Egyletbe
12§. Érdekesség, hogy azokon a versenyeken, amelyeket a “Magyar Kerékpáros Szövetség” írt ki, csak a rendes tagok vehettek részt – akik természetesen befizették az éves tagdíjat is!
21§. Az igazgatóság: Az igazgatóság áll: a közgyűlés által választott elnök, 3 társelnök, 3 alelnök, főtitkár, titkár, főjegyző, jegyző, főpénztárnok, pénztárnok, háznagy, ügyész, orvos, egészségügyi tiszt, 2 menetkapitány – akiknek a megelőzése a túrán, fegyelmi vétségnek számított! -, 1 csapatkürtös, 5 verseny-, 5 fegyelmi-, 12 igazgatósági rendes,és 5 póttagból.
22§. A tisztségviselők állása tiszteletbeli.


Pannónia magyar kerékpárosok egyesülete

imgp8380Az egyesület a legrégebbi a három Levéltárban fellelhető, kerékpáros civil szervezet közül. Az alapításának éve: 1892.
1§. Czimere és pecsétje: pajzs, középen balról-jobbra, felülről-lefelé áttört gerendával három mezőre osztva, a felső mező vörös, a középső mező vagyis a gerenda fehér, és az alsó mező zöld szinben. A három mezőben, éspedig a vöröben az alakulási évszám 1892, a fehérben “Pannónia”, a zöldben kerékpár ábrája arany színben látható.
2§. Az egyesület czélja a kerékpársport utján a turistikát fejleszteni és mint magyar kerékpárosok egyesülete a nemzeti eszmét ápolni és terjeszteni, mit a külsőségekben is leghatározottabban kifejezésre juttat, miért is hivatalos nyelve más min t magyar nem lehet. Czélja továbbá összejövetelei, kirándulásai, ünnepélyei és versenyei által a tagok között az egyesületi szellemet ápolni és a nagyközönséggel szemben a testgyakorló sport iránti érdeklődést felkelteni és fejleszteni.
4§. Tagság: Az egyesület tagja lehet minden feddhetetlen jellemű egyén, ki polgári állása, jó hírneve és műveltségénél fogva az egyesületbe való felvételt igényelheti és 18dik életévét betöltötte.
10§. Egyenruha: Az egyesület egyenruhája a magyar nemzeti kerékpáros egyenruha.
24§. Becsületbíróság: Az egyesületi működés körül felmerülő személyes viták becsületbíróság utján intéztetnek el, melyet a választmány kebeléből küld ki.